- OUDERS -

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft recht van advies of instemming betreffende voorgenomen besluiten voor de school. De raad bestaat uit twee geledingen: een ouder- en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan in principe uit drie personen. De MR komt zes keer per jaar bijeen.

Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit een brede vertegenwoordiging van ouders en heeft als taak om de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen invulling te geven. De OR vertegenwoordigt de belangen van ouders. De raad heeft geen formele bevoegdheden en heeft geen rol in individuele aangelegenheden tussen ouders, kinderen en school. Gemiddeld komt de OR zes keer per jaar bijeen.

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.