Ouders
Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) heeft recht van advies of instemming betreffende voorgenomen besluiten voor de school. De raad bestaat uit twee geledingen: een ouder- en een personeelsgeleding. Beide geledingen
bestaan in principe uit drie personen. De MR komt zes keer per jaar bijeen. 

Delta Scholengroep heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met een vertegenwoordiger van alle Deltascholen (teamlid of ouder). De GMR heeft recht van advies of instemming op het gebied van bestuursbeleid. De vertegenwoordiger is intermediair tussen MR en GMR.

Ouderraad (OR)

Het ouderforum bestaat uit een brede vertegenwoordiging van ouders en heeft als taak om de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen invulling te geven. Het ouderforum vertegenwoordigt de belangen van ouders. Het heeft geen formele bevoegdheden en heeft geen rol in individuele aangelegenheden tussen ouders, kinderen en school. Het ouderforum komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen.

Vieringen

Met onze vieringen willen we vormgeven aan het gemeenschapsgevoel. De bedoeling is dat iedereen kan ervaren wat er binnen school op dat moment leeft, zodat men bij elkaar betrokken blijft. Het team, de kinderen, ouders en studenten kunnen hier aan bijdragen.

  • De weekopening: wij openen gezamenlijk de week met een weekopening. Ouders zijn hierbij van harte welkom. De invulling wordt verzorgd door een stamgroep, combinaties van stamgroepen (units) of het team.
  • De weeksluiting: deze vindt meestal plaats in de stamgroep. De weeksluiting is een manier om terug te kijken op wat er die week zoal heeft plaatsgevonden.
  • Sinterklaas: ieder jaar verwelkomen we met z’n allen Sinterklaas en zijn pieten. Zij bezoeken alle stamgroepen. In de midden- bovenbouw worden er surprises gemaakt.
  • Kerst: als voorbereiding op Kerstmis werken we school breed aan een actueel onderwerp uit de methode Hemel en Aarde. Dit wordt afgesloten met een gezamenlijke kerstviering.
  • Carnaval: als voorbereiding op de carnaval kiezen de leerlingen een president, een prinses en een prins carnaval. Ook wordt er een raad van elf gevormd. De laatste schooldag voor carnaval vieren we een groot carnavalsfeest.
  • Pasen: als voorbereiding op Pasen werken we school breed aan een project vanuit de methode Hemel en Aarde. Dit wordt meestal afgesloten met een paasontbijt en een gezamenlijke viering;
  • Feestweek: aan het eind van het schooljaar vieren we de laatste week van het schooljaar. In deze week is er op de woensdag het afscheid van de 8e jaars en op donderdag vliegen de 2e 4e en 6e jaars over naar hun nieuwe stamgroep.
Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.