ONZE SCHOOL

"EEN THUISHAVEN VOOR ALLE KINDEREN!"

De Roncallischool

De Roncallischool startte in 1966 in een noodgebouw aan de Kerkallee, kort daarna verhuisde de school naar de Korte Wal. De school bestond uit Roncalli (lagere school van 6 klassen) en Wigwam (kleuterschool van 3 klassen).

Een paar jaar na de oprichting werd de Roncalli een Jenaplanschool en werd er gewerkt volgens de principes van Peter Petersen. Met de wet op het basisonderwijs (1985) zijn de Roncalli en de Wigwam opgegaan in de Roncallischool.

Op dit moment telt de school circa 205 leerlingen en 10 stamgroepen. Veel informatie over onze school, over onze werkwijze en ons onderwijsconcept kunt u vinden in de schoolgids en op onze facebookpagina.

De Roncallischool is een van de 26 basisscholen van Delta, Stichting voor Katholiek en Protestants Christelijk Primair Onderwijs. De katholieke Roncallischool dankt zijn naam aan paus Johannes XXII, wiens familienaam Roncalli was. 

Missie

De Roncalli wil een school zijn waar kinderen en ouders zich welkomen voelen. Dit betekent:

 • het totale kind staat centraal;
 • kinderen worden uitgedaagd om te “groeien”;
 • kinderen worden serieus genomen;
 • samenwerken met ouders;
 • leren leven in relaties;
 • leren leven met verschillen;
 • de school als leef- en werkgemeenschap;
 • wereldoriëntatie als centraal vormingsgebied;
 • flexibele organisatie vormen;
 • betekenisvol leren in een rijke leeromgeving binnen en buiten de school;
 • studenten participeren als collega’s in ons team.
Visie

Op de Roncallischool willen we als team het kind begeleiden bij de totale ontwikkeling. De kwaliteit van ons onderwijs is belangrijk. Zowel op cognitief, sociaal-emotioneel als cultureel niveau proberen we er ‘uit te halen’ wat er in zit. We stimuleren de onderzoekende houding bij kinderen en stimuleren kinderen om te ontdekken wat hun eigen sterke kanten/talenten zijn. Kinderen evalueren en reflecteren op eigen werk, gedrag en rol in de stamgroep.

We creëren samen met de kinderen betekenisvolle relaties tussen hetgeen ze leren en zichzelf, de ander en het andere, en de wereld om hen heen. Onze schoolprojecten spelen hier een waardevolle rol in. Kinderen hebben vanuit hun leerstijl en niveau op de verschillende vakgebieden specifieke behoeften om tot leren te komen. Zo hebben kinderen behoefte aan beweging, zelfstandigheid, sturing en samenwerken. Middels een ‘ritmisch weekplan’ wisselen we de 4 Jenaplan pijlers af door te praten, te spelen, te werken en te vieren.

Voor passend onderwijs vinden wij het noodzakelijk om een meer preventieve aanpak van de zorgverbreding te realiseren. We werken handelingsgericht en we doen er alles aan om dit aan te laten sluiten op ons Jenaplanconcept en het werken in de stamgroepen.

Werken in de stamgroep: We kiezen vanuit het jenaplanconcept bewust voor het werken in heterogene groepen, kinderen zijn afwisselend jongste en oudste. Een “afspiegeling” van gezin en maatschappij waarin we proberen te bevorderen dat kinderen “oog hebben voor elkaar” en voor elkaar opkomen. Ze “leven” voor langere tijd (2 jaar) met elkaar samen in een stamgroep. 

Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school staat open voor alle leerlingen, met aandacht voor ieders eigenheid en inbreng. Openheid, vergevingsgezindheid en respect voor de medemens staan centraal. Een open, actieve en respectvolle benadering van verschillen tussen mensen met aandacht voor hun verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.

Het gegeven dat elk mens uniek is en het recht heeft een eigen identiteit te ontwikkelen leidt tot de volgende acties:

 • Als team onderling besteden wij veel aandacht aan saamhorigheid, respect, zorg en een positief kritische houding naar elkaar;
 • In de relatie stamgroepbegeleider/ kind werkt bovengenoemd principe door en plaatsen we Katholieke waarden en normen in de huidige tijd;
 • Er is aandacht voor samen delen en samen vieren op school;
 • Tijdens vieringen rond Advent, Kerstmis en Pasen willen we alle kinderen het bijzondere van deze feesten laten ervaren.
Geschiedenis van Jenaplanonderwijs

Omstreeks 1960 kregen de ideeën van Peter Petersen (grondlegger van het Jenaplanonderwijs) over opvoeding en onderwijs bekendheid in Nederland. In die tijd werden ook de eerste Jenaplanscholen in ons land opgericht.
De naam Jenaplan komt van de voormalige Oost-Duitse universiteitsstad Jena. Daar deed professor Peter Petersen van 1923 tot 1950 onderzoek op het gebied van opvoeding en onderwijs.

In zijn eigen universiteitsschool kwam hij tot de overtuiging dat het onderwijs zich bezig zou moeten houden met de totale vorming van het kind. In zijn visie zou het onderwijs niet alleen een kwestie moeten zijn van de cognitieve ontwikkeling maar ook van sociaal-emotionele, maatschappelijke, creatieve en verstandelijke
vorming. Het onderwijs moet zijn aandacht gelijkwaardig verdelen over al deze facetten. Onderwijs heeft
zo gedacht alles te maken met opvoeding. Onderwijs vindt in onze visie plaats binnen vier opvoedkundige situaties: gesprek, spel, werk en viering. Deze situaties zijn voor het kind bekend uit het dagelijks leven en in deze situaties moet dan ook de ontwikkeling van het kind op school plaatsvinden. 

Uitgangspunten Jenaplanonderwijs

`Ieder mens is uniek`, zegt het eerste basisprincipe van Jenaplanonderwijs. Tegelijkertijd leeft elk individu samen met andere unieke mensen en staat hij midden in de maatschappij. Als opvoeder dienen we ieder kind op zijn persoonlijke mogelijkheden aan te spreken en hem/haar te leren verantwoordelijk te zijn voor andere mensen en voor de wereld. Hiervoor maken we gebruiken van de Jenaplan essenties.

Onderwijs op een Jenaplanschool is: leren hoe je je plek kunt vinden in een steeds veranderende maatschappij, maar ook hoe je andere mensen daarvoor de ruimte geeft. Het leren lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie zijn daar bij erg belangrijk. Maar ook sociale vaardigheden, creativiteit, doorzettingsvermogen, planningsvaardigheden en het kunnen omgaan met emoties zijn net zo belangrijk.

Peter Petersen ziet de school als een leefgemeenschap waarin de ontwikkeling van het kind plaatsvindt. Ieder die hieraan deelneemt (kinderen-team-ouders-andere betrokkenen) doet dat met de grootst mogelijke betrokkenheid vanuit een stuk verantwoordelijkheid voor de opvoeding van onze kinderen. Met name de actieve rol van de ouders binnen de Roncallischool maakt de school tot een leefgemeenschap zoals Petersen het bedoeld heeft.

Ouders geven een aantal typerende kenmerken van het Jenaplanonderwijs, die wij hier van harte onderstrepen: 

 • Het sociale aspect;
 • De kindgerichte benadering; ieder kind is uniek en mag er zijn;
 • De totale persoonlijkheidsvorming;
 • Het werken op eigen niveau en interesse;
 • Aandacht voor ontwikkeling van eigen talenten;
 • Het uitgangspunt ‘onderwijs is opvoeden’;
 • Een gezellige sfeer.
Klimaat in de school

We werken binnen de school als groepsbegeleiders, kinderen en ouders met elkaar samen op basis van gelijkwaardigheid. We zijn niet elkaars gelijke, maar we erkennen ieders kwaliteiten. We kunnen die laten zien en we mogen daarvan gebruik maken.
Uitgangspunten daarbij zijn:

 • Wederzijds respect en dialoog;
 • Rekening houden met elkaar;
 • Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen;
 • Participatie: Kinderen en hun ouders / verzorgers hebben een wezenlijke inbreng in de gehele
  schoolgemeenschap.

De sfeer op onze school is vriendelijk, open en enthousiast. De kinderen voelen zich thuis, ouders zijn welkom op allerlei momenten en de groepsbegeleiders werken er met enthousiasme en plezier.

Veiligheid

We werken eraan de school een plek te laten zijn waar kinderen veilig kunnen leren en spelen en waar door alle betrokkenen, ook een grote sociale veiligheid wordt ervaren. Uitgangspunt: Niemand doet iets wat een ander hindert. Wanneer dit wel gebeurt dient hierover gepraat te worden. We leren kinderen om met elkaar in gesprek te gaan over problemen en samen oplossingen te verzinnen. Van de stamgroep begeleiders en andere
medewerkers mag u een professionele houding verwachten in de contacten met de kinderen, met elkaar en met de ouders.

Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch voorkomen dat kinderen worden gepest. Het is dan belangrijk dat betrokkene en/of hun ouders dit zo snel mogelijk melden bij de groepsleerkracht. Die zal dan actie ondernemen conform ons protocol tegen pesten. Een ontwikkelgroep SEO ( o.l.v twee pest coördinatoren) coördineren het beleid in het kader van het tegengaan van pesten en zijn tevens aanspreekpunt voor kinderen en ouders.

Ook hebben we op onze school veel aandacht voor het fysieke welzijn van de kinderen en de personeelsleden. We hebben voldoende personeelsleden die de cursus bedrijfshulpverlening gevolgd hebben. We werken planmatig aan de verbetering van de veiligheid en houden ontruimingsoefeningen.

>>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.